Skip to content

Over windenergie

Informatie vergroot de kans op draagvlak voor lokale windenergieprojecten. Dat is ons uitgangspunt bij de realisatie van elk nieuw project, zowel in de fase van ontwikkeling, bouw als exploitatie.

Windenergie

Wat is windenergie?

Windenergie is energie die gewonnen wordt door de bewegingsenergie van de lucht op een duurzame manier om te zetten in elektrische energie.

Hoe wordt de kracht van de wind omgezet in groene stroom?

Wat zijn de voordelen van windenergie?

  • Wind is een onuitputtelijke bron en zal dus altijd voorradig zijn.
  • Wind is een zuivere energiebron die geen vervuilende CO2 uitstoot.
  • Wind is een lokale energiebron.
  • Windenergie vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Onderdelen van een windturbine

Onderdelen van een windturbine

De noodzakelijke energietransitie

Het energielandschap is in volle beweging. De noodzakelijke energietransitie naar meer duurzame vormen van energieproductie is niet meer te stoppen. Het aandeel hernieuwbare energie moet groeien. Bij deze groei van hernieuwbare energie speelt ook windenergie (op land én in zee) een belangrijke rol.

Ieder project van hernieuwbare energie moet ook gezien worden in het grote kader van de vele klimaatdoelstellingen die moeten behaald worden. Ieder land, iedere gemeente, iedere burger kan een bijdrage leveren om te bouwen aan een meer duurzame samenleving voor de volgende generaties. Ook windenergieprojecten dragen hier toe bij.

Windenergie is noodzakelijk om te groeien naar een duurzame samenleving en de vele klimaatdoelstellingen te halen, zowel op Europees, federaal als regionaal niveau.

De 375 windturbines van Aspiravi dragen bij tot de doelstelling omtrent meer hernieuwbare energiebronnen, maar vermijden jaarlijks ook de uitstoot van meer dan 2 miljoen ton CO2.

Hoe komt een windenergieproject tot stand?